ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន
ចេញផ្សាយ ១១ ធ្នូ ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (10-12-2018)​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តមជ្រាបអំពីសកម្មភាពកសិកម្មប្រចាំថ្ងៃមានដូចតទៅ  ៖ * ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ...
ចេញផ្សាយ ០៨ ធ្នូ ២០១៨

08/12/2018 សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង​

នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ លោកថាច់ រតនាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង លោ...
ចេញផ្សាយ ០៨ ធ្នូ ២០១៨

08/12/2018 សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង​

នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ លោក ថាច់ រតនា​ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង​...
ចេញផ្សាយ ០៨ ធ្នូ ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (07-12-2018)​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីការងារកសិកម្មមានដូចតទៅ  ៖ *  ស្ថានភាពអាកាសធាតុ 1,&n...
ចេញផ្សាយ ០៧ ធ្នូ ២០១៨

07/12/2018 សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង​

នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ លោកស្រីពៅ ធីតា អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយ...
ចេញផ្សាយ ០៧ ធ្នូ ២០១៨

06/12/2018 សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង​

សូមគោរពជូន  លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីការងារកសិកម្មមានដូចតទៅ  ៖ *ស្ថានភាពអាកាសធាតុ សីតុណ...
ចេញផ្សាយ ០៧ ធ្នូ ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (06-12-2018)​

សូមគោរពជូន  លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីការងារកសិកម្មមានដូចតទៅ  ៖ *ស្ថានភាពអាកាសធាតុ សីតុណ...
ចេញផ្សាយ ០៥ ធ្នូ ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (04-12-2018)​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃមានដូចតទៅ  ៖  *  ស្ថានភ...
ចេញផ្សាយ ០៣ ធ្នូ ២០១៨

02/12/2018 សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃមានដូចតទៅ ៖ *  ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ...
ចេញផ្សាយ ០៣ ធ្នូ ២០១៨

01/12/2018 សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ មានដូចតទៅ   ៖ * ស្ថានភាពអាកាសធាតុ...
ចេញផ្សាយ ០១ ធ្នូ ២០១៨

30/11/2018 សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃមានដូចតទៅ  ៖ *  ស្ថានភាពអាកា...
ចេញផ្សាយ ៣០ វិច្ឆិកា ២០១៨

សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ  ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ មានដូចតទៅ  ៖ *  លោកប្រធាន...
ចេញផ្សាយ ២៨ វិច្ឆិកា ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (27-11-2018)​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីការងារកសិកម្មប្រចាំ សប្តាហ៏ មានដូចតទៅ  ៖ *  ស្ថានភាព...
ចេញផ្សាយ ២៧ វិច្ឆិកា ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (26-11-2018)​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ មានដូចតទៅ  ៖ *  ស្ថានភាពអាកាសធាតុ...
ចេញផ្សាយ ២៦ វិច្ឆិកា ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (25-11-2018)​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពកសិកម្មមានដូចតទៅ   ៖ * ស្ថានភាពអាកាសធាតុ&nbs...
ចេញផ្សាយ ២៥ វិច្ឆិកា ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (24-11-2018)​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ  ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពកសិកម្មមានដូចតទៅ ៖ *  ស្ថានភាពអាកាសធាតុ 1,...
ចេញផ្សាយ ២៥ វិច្ឆិកា ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (20-11-2018)​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាព ការងារកសិកម្ម ប្រចាំសប្តាហ៏ មានដូចតទៅ *  ស្ថានភា...
ចេញផ្សាយ ២៥ វិច្ឆិកា ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (18-11-2018)​

សូមគោរពជូន  លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃមានដូចតទៅ  ៖ *  ស្ថានភ...
ចេញផ្សាយ ១៦ វិច្ឆិកា ២០១៨

សកម្មភាពទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅខេត្តតាកែវ​

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារគម្រោង S-RET ខេត្តស្វាយរៀង បានចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅក្នុង...
ចេញផ្សាយ ១៦ វិច្ឆិកា ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (16-11-2018)​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពការងារកសិកម្ម ប្រចាំថ្ងៃ មានដូចតទៅ៖ 1,  ស្ថានភាពអ...
ចេញផ្សាយ ១៦ វិច្ឆិកា ២០១៨

សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ (15-11-2018)​

សូមគោរពជូន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម ជ្រាបអំពីសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃមានដូចតទៅ  ៖ *  ស្ថានភាអាកាស...
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter